Skip to main content
Đề tài khoa học

Đánh giá kết quả xét nghiệm hai máy đếm tế bào máu tự động thông qua nội kiểm chất lượng tại khoa sinh hóa – huyết học truyền máu năm 2012

Máy đếm tế bào là một trong những ứng dụng hiệu quả của tiến bộ khoa học kỹ thuật trong y học, đã mở ra nhiều khả năng quan trọng mà phương pháp thủ công không làm được  tuy vậy máy cũng không thể thay thế được con người. Vì vậy. “ Nội kiểm chất lượng” (IQC: Internal Quality Control) một phòng xét nghiệm nhằm theo dõi và giám sát mọi khía cạnh quá trình thực hiện xét nghiệm của các máy đếm tế bào tự động tại phòng xét nghiệm là việc làm cần thiết để giúp xác định độ chính xác và độ xác thực của phương pháp xét nghiệm cứ 10 ngày chúng tôi tiến hành một lần.