Skip to main content

 

GIỚI THIỆU VỀ KHOA LAO - BỆNH PHỔI

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 Trưởng khoa: BSCKI TRẦN VĂN TÀI

+ Điện thoại: 0912 132 944

+ Email:

 Điều dưỡng trưởng: BÙI THỊ HẠNH 

+ Điện thoại:

+ Email:

Tổng số nhân viên: 14

Trong đó:

+ Bác sĩ CK1: 03

+ Bác sĩ: 01

+ Điều dưỡng: 08

+ Cán bộ khác: 02 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Thu dung điều trị bệnh nhân Lao nói chung và bệnh nhân Lao phổi nói riêng. 

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1. Cơ sở vật chất:

    - Khu điều trị riêng biệt

    - Máy dẫn lưu màng phổi

2. Một số chỉ tiêu chuyên môn:

    - Năm 2007: đạt 101%

    - Năm 2008: đạt 99%

    - Năm 2009: 110% 

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nghiên cứu đề tài đưa vào ứng dụng trong bệnh nhân lao kháng thuốc.