Skip to main content
Hồ sơ xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức
 
1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình LLCT phổ thông (lớp bồi dưỡng đảng viên mới) (theo Mẫu CN-ĐVM)
2. Bản tự kiểm điểm của đảng vên dự bị (theo Mẫu 10 - KNĐ)
3. Bản nhận xét của đảng viên được phân công giúp đỡ (theo Mẫu 11 - KNĐ)
4. Ý kiến nhận xét của BCH Công đoàn (hoặc của tổ công đoàn, có xác nhận của BCH Công đoàn cơ sở) hoặc BCH đoàn nếu đang sinh hoạt đoàn
5. Bản nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị
6. Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức công đoàn (hoặc đoàn TN) và Chi bộ nơi đảng viên dự bị cư trú (theo Mẫu 12 - KNĐ)
7. Biên bản họp Chi bộ xét chuyển chính thức
8. Nghị quyết của Chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức (theo Mẫu 13 - KNĐ)
9. Báo cáo của Đảng uỷ đề nghị công nhận đảng viên chính thức (theo Mẫu 14 - KNĐ)
10. Nghị quyết của Đảng uỷ đề nghị công nhận Đảng viên chính thức (theo Mẫu 15 - KNĐ).

 

Tin đã đăng: